Obchodní podmínky pro výkup oblečení online

Všeobecné obchodní podmínky výkupu oblečení online – Sekáčmix s.r.o.

Předmět obchodování

Předmětem obchodování dle těchto všeobecných obchodních podmínek je vykupování použitých oděvů od fyzických osob.

Zúčastněné strany

Výkupcem použitých oděvů je Sekáčmix  s.r.o., IČ: 03818586, sídlo společnosti Ostrava,Poruba, Hlavní třída 6147/52

Zákazníkem může být každá fyzická osoba, která dosáhne 18let věku a která projeví zájem o využití možnosti prodeje použitých oděvů výkupci.

Uzavření smlouvy  mezi výkupcem a zákazníkem

1. Kupní smlouva i veškerá další komunikace výkupce se zákazníkem  probíhá elektronickou formou, za tímto účelem je každý zákazník povinen zajistit si funkční e-mailovou adresu tak, aby s ním bylo možno tímto způsobem komunikovat. Pouze z takto uvedené adresy s ním pak bude vedena výkupcem další komunikace.

2. Zákazník je povinen vyplnit formulář-návrh kupní smlouvy, v tomto znění:

  • jméno a příjmení účastníka
  • datum narození, pro potvrzení dovršení plnoletosti
  • adresu bydliště, na kterou v případě nesouhlasu zákazníka s výší výkupní ceny stanovené výkupcem bude výkupce vracet poskytnuté zboží zpět,
  • číslo účtu, na který v případě uskutečnění obchodu bude výkupce zasílat výkupní cenu poskytnutého zboží,
  • specifikace předmětu prodeje, kde má zákazník na výběr tyto dvě možnosti:
  1. buď použije jen  označení „použité zboží dle  váhy „
  2. anebo použité zboží dle přiloženého seznamu

3. V případě, bude-li předmět výkupu specifikován pouze váhou, pak výkupce stanoví cenu předmětu výkupu jednou sumou, a tu zákazníkovi zašle k odsouhlasení na jím uvedenou adresu nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy mu bylo zboží zaslané zákazníkem doručeno.

4. V případě, bude-li předmět výkupu specifikován seznamem zaslaného zboží, dojde ze strany výkupce k ocenění každého předmětu samostatně, a toto ocenění provedené na tomto seznamu bude zasláno zákazníkovi k odsouhlasení na jím uvedenou adresu nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy mu bylo zboží zaslané zákazníkem doručeno. Formát a způsob jakým lze přidat seznam oblečení je vysvětlen v návodu na stránkách Výkupce a to v bodě Jak na to/Jak na seznam oblečení.

5. K návrhu  stanovené výkupní ceny je zákazník povinen podat svůj  souhlas či nesouhlas nejpozději do 7 dnů.  V případě souhlasu zákazníka s návrhem výkupní ceny zboží zašle výkupce částku, představující odsouhlasenou výkupní cenu použitého zboží, zákazníkovi na jím označený účet nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy souhlas zákazníka obdržel.

6. V případě nesouhlasu zákazníka s návrhem výkupní ceny zboží  bude zboží zasláno výkupce nejpozději do 7 dnů od obdržení nesouhlasu zpět na náklady zákazníka. Náklady na přepravu zboží zpět k zákazníkovi činí 99,- Kč v případě úhrady předem na účet společnosti  – číslo účtu:2600762673/2010, nebo na dobírku za cenu 129,-, úhrada bude provedena přepravci společnosti PPL na místě předání.

7. Zboží, u něhož zákazník nevyjádří souhlas či nesouhlas se stanovenou výkupní cenou nejpozději do 1 měsíce, se bude ve smyslu těchto  všeobecných obchodních podmínek považovat

  • za vykoupené a jeho výkupní cena bude zákazníkovi  zaslána po uplynutí  jednoměsíční lhůty na jím uvedený účet.
  • za nevykoupené a bude odesláno zpět na náklady zákazníka

8. Zákazník prohlašuje, že je občanem České republiky, všem zmíněným bodům obchodních podmínek rozuměl, je oprávněn provádět veškeré zde zmiňované transakce a  zboží, které zasílá Výkupci nepochází z trestné činnosti.

Sekáčmix s.r.o.

Provozuje

Sekáčmix s.r.o.

Se sídlem: Hlavní třída 6147/52, 70800 Ostrava – Poruba

IČ: 03818586

Kancelář (zde zasílat balíčky):

Hlavní třída 6147/52, 70800 Ostrava – Poruba